دوره ویژه همساز

مشاوره جهت كلاس هاي موسيقي بصورت رايگان انجام مي گيرد.


اولیـن جشـنواره هنرجویـان آموزشـگاه های آزاد موسیقـی اصفهـان سال 1397

 

کسـب مقام اول جشـنواره رشـته گیتار فلامنکو گروه سنی ( الف )

استاد : آقای رضا زواری

هنرجو : آقای علی ترفع

 

 

کسـب مقام اول جشـنواره رشـته تنبـک گروه سنی ( الف )                  کسـب مقام اول جشـنواره رشـته تنبـک گروه سنی ( ب )                                                                

استاد : آقای مجید حسابی                                                         استاد : آقای آرش خطیبی

هنرجو : آقای عماد علی عسگری                                                هنرجو : آقای یزدان در میانی

                                                             

 

 

کسب مقام سوم جشنواره رشته تنبک گره سنی ( الف )                                        کسب مقام سوم جشنواره رشته پیانو گروه سنی ( ب )

استاد : آقای شهریار بلوچستانی                                                        اسـتاد : آقای مهـدی اشرفـی

هنرجو : آقای متین جانقربان                                                           هنرجـو : آقای میکائیـل مایلـی

                                        

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود