اردشیر ترکی

اردشـیر ترکـی

متـولد : 1356

دانشـجوی رشـته نوازندگـی گـیتار در دانشـگاه فرهنـگ و هـنر

فراگیـری سـاز نـی خدمـت اسـتاد مـحمد علـی حدادیـان    1369-1373

فراگیـری آواز ایـرانـی خدمت اسـتاد رضـا رضایـی پایـور    1383-1384

فراگیـری تـخصصی فلـوت ریـکوردر در حضـور اسـتاد فرناد شـاهـزیـدی   1384-1385

فراگیـری گیتار کلاسـیک و فـلامنکو خدمـت اسـتاد نویـد صـراف   1378-1386

در حال حاضـر : هنرجـوی اسـتاد دکترافشـین ترابـی و اسـتاد پورپشـنگ

آموزش مـوسیقـی کودکان و شـرکت در کارگاه هـای تخصـصی موسیقـی کودک

همکـاری با ارکستر سمـفونیک اصـفهان 1384-1386

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود