تماس با ما

از اینـکه با ما در ارتبـاط هسـتید سـپاسـگزاریـم.

اطـلاعات تمـاس : 36250807-031

  E-mail:musichamsaz@yahoo.com

 

HAMSAZ_MUSIC_90

آدرس : چهـارراه پلیـس ابـتدای توحـید جـنوبـی بعد از اولیـن ایسـتگاه اتـوبـوس کـوچـه پیـام پـلاک 2

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود