جمعهگـروه نـوازی گیـتار : رضـا زواری

گـروه نـوازی گیـتار : کوروش باسـتانـی

گـروه نـوازی ویـولن : امـیرحسـین هـراتیـان

گـروه نوازی سازدهنـی : مازیـار یـزدانـی

 

 

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود