محمد هادی عیان بد


نام و نام خانوادگی : محمـدهـادی عیـان بـد

متـولد 6 اسـفند 1358

اولیـن و تنهـا ایرانـی شاگـرد جنـاب اسـتاد پروفسـور کریسـتف پندرسکـی نابغـه لهسـتانـی مـوسیقـی

کلاسیـک قـرن حاضـر، دارنده 28 دکتـری افتخـاری، تعالیـف بسیـار و جوایـز بی شمـار در عرصـه بین المللـی مـوسیقـی

جـزو 100 آهنگســاز برتر مـوسیقـی کلاسیـک ایـران، به انتخـاب علـی الکساندر رهبری، رهبر ارکسـتر سمفونیـک

تنها ایرانـی برنده 3 دوره جشـنواره بـین المللـی موسیقی فجـر در شاخـه آهنگسـازی

سوابـق تحصـیلـی

دکتری آهنگسـازی موسیقـی کلاسـیک، آکادمی موسیقـی کراکـف، لهسـتان، زیر نظر آهنگساز شهـیر پروفسـور کریستـف پنرسکی، سـال 16-2010

کارشناسـی ارشـد آهنگسـازی موسیقی کلاسیـک، دانشگاه هنـر، تهـران، موضـوع پایان نامـه: کنسـرتو شمـاره 1 برای پیانو و ارکستر 86-1383

مهندسی مکانیـک، دانشـگاه یزد، یزد، موضـوع پایان نامه: مقدمـه ایی بر علم و قوانیـن آکوسـتیک ( صوت شـناسی و موسیقـی )

از دیدگاه مهندسـی

سوابـق تدریـس

دانشـگاه هنر، تهران - مدرس سـازشناسـی و ارکستراسـیون، تاریخ موسیقی - 89 -1388

هنرسـتان موسیقی پسـران، اصفهـان - مدرس - آواز جمعی - 1387

دانشـگاه جامع علمـی کاربردی یک هـنر- اصفـهان- تئوری موسیقـی، هارمونی،ساز شناسـی، ارکسـتراسیون، کاربـرد کامپیـوتر

در موسیقـی، سرایـش و سلفژ 86-1396

دانشـگاه یزد، یزد - مدرس- تئـوری موسیقـی، پیـانو، تاریـخ موسیقـی 82-1378

اجـرای آثار و همکاریهـای بین المللـی

پـروژه های مختلفـی در هـر کدام از کشـورهای ایران، ایتالیـا، چـین، ژاپـن، ایالات مختلفـی از آمریکا، آلمـان، سویـیس،

لهسـتان، رومانـی، لیتوانـی، اکـرایـن، فرانسـه، برزیـل، هنـگ کنـگ

دوره های تخصـصی

مسـترکلاس رهـبری ارکسـتر- کراکـف، لهسـتان - پروفسـور الکسـاندر لیبـرایش - 2014

دوره مسـتمر رهـبری ارکستر- کراکف، لهسـتان- پروفـسور رافائل دلـکتا - 15-2010

مستر کلاس آهنگسـازی - پروفـسور کالـوی آهـو - آهنگـساز برجسـته معاصر فنـلانـد - 2013

مستر کلاس رهبـری ارکـستر - پروفسـور کالیـن دیویـس از آکادمـی موسـیقی سلطنتـی لنـدن - 2011 و 2012

مستر کلاس آهنگسازی - پروفسـور ویچـیک ویـواک - رییـس دپارتمان آهنگسازی آکادمی موسیقی کراکف، لهسـتان - 2010

کلاس پیانـو - تهـران - خانم دلبـر حکـیم اوا - پیانیـست تاجـیـک - 86-1383

سلسله مباحـث آهنگسـازی - تهـران - پروفسـور خیام میرزازاده آهنگسـاز آذربایجانـی - 1385

سلسله مباحث آهنگسـازی - تهـران - پروفسـور طالب خان شهیـدی آهنگسـاز تاجیـک - 84-1383

ساز شناسـی و ارکسـتراسیـون - تهـران - آقای احـمد پژمـان - 1383

 منتـخب جوایـز و دسـتاوردهـای اخیـر

راه انـدازی گروه کر دانشـگاه جامع علمـی کاربردی فرهـنگ و هنر 1 اصفهان - فروردیـن 1396

 سمـت مـشاور ریاسـت دانشـگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر 1 اصفهان در بخـش پژوهشـی - زمسـتان 1395

اتمـام پروژه عظیـم، اجرا و ضبط قطعـه کامـنتوم کانتیـکوروم با ارکسـتر آکادمی بتهـوون و کر سلـطنتی قصـر واول،

کراکـف، لهسـتان - بهار 2016

آهنگسـاز برگزیده در مسابقه آهنگسازی موسیقـی معاصر " برونو مادرتا "، ایتالـیا و اکرایـن - زمسـتان 2016

کسب رتبـه اول در نخستـین دوره از مسابقات آهنگسـازی موسیقـی معاصر، دیتـرویت، آمریکـا - تابسـتان 2015

کسـب رتبه دوم در مسابقات جهانـی آهنگسـازی سان - ریـور، چین - زمسـتان 2015

کسب رتبه اول در بخـش آهنگسـازی موسیقـی کلاسیـک، 30 امـین جشـنواره موسیقـی فجـر - زمسـتان 2015

آهنگسـاز برگـزیده 32 مین فستـیوال آهنگـسازان آسیا، ژاپـن - پایـیز 2014

فینالیسـت مسابقه آهنگسـازی( اس - آی - ام - ان ) در کشـور برزیـل - تابسـتان 2014

آهنگـساز مدعو در مستر کلاس پروفسـور پیـترآتووس آهنگسـاز شهیر مجارستان و فستـیوال بارتوک - تابسـتان 2014

آهنگسـاز برتر به انتـخاب آنسـامبل پروآرته، آریزونا آمریـکا - بهـار2014

فینالیـست مسابقه آهنگسـازی " خلوتی برای خلق" زیر نظر آهنگـساز شهیر پینی / آمریکایی برایت شمگ - هنـگ کنـگ 2014

 سـفارش قطعه برای فسـتیوال 10مین سـالروز تولد خولیـو کورتازار،لانگ بیچ آمریکا - زمسـتان 2014

قطعه برگزیده در انجمـن آهنگسـازان معاصـر ایـران پائـیز 2014

سفارش دو جلد کتاب دانشـگاهی با موضوع مبانـی موسیقی از گذر سلفژو سرایش - دانشـگاه جامع علمی کاربردی - زمسـتان 2014

قطعه تحسـین شده و منتـخب حضار در 24مین فسـتیوال هفته موسیـقی نو در کـشور لهسـتان - تابسـتان 2012

مقام نخست و تندیـس زرین در 27مین جشـنواره بین المللی موسیقی فجر در بخش آهنگسـازی موسیقی کلاسیک با قطـعه کن فیکـون -

تهـران بهـمن 1390

آهنگسـاز میهـمان در کنگره آهنگسـازان لهستان، کراکف زمسـتان و بهـار 2012

سخنران میهـمان در انسـتیتو اسپانیایی سروانتـسبا موضوعیت موسیقی و آداب ایران زمین، پوشش و حجاب - تابستان 2012

شرکت و سخنرانی در کنگـره جهانـی موسیقی معاصر فنـلاند، شناخت آثار و ابعاد وجود آینوجوانی راوتاوارا - زمـستان 2012

اجرای اثر اینـسیدنت برای کوارتت زهی با گروه دافو - کوارتت در کشور لهستان - 2011

شرکت کننده در کنگره آهنگسـازان - نووساونچ، لهـستان - معرفی و کاربرد فواصل میکروتونال در موسیقـی ایران - 2011

انتشار بسـته آموزشی سرایش و سلفژ به صورت صوتـی و تصـویری بر روی 2 عدد لوح فشـرده ( دی وی دی ) - انتشارات

موسسه فرهنگی لوح گسترش - 1390

برگزیده بخش آهنگسازی در 24مین جشنواره بین المللی موسیقـی فجـر - تهـران - 1387

نه دوره عضویت در هیئت ژوری و مصاحـب امتحانات ورودی و پایان دوره دانشگاه جامع علمی کاربردی - 89-1386

ارائه سلسله مباحث آشنایی و شناخت موسیقی کلاسیک به سفارش شهـرداری اصفهان 1389

مدیر هنری و رهبر ارکستر فیلارمونیک خورشید اصفهان - 89-1388

ضبط کنسرتو شماره 1 برای پیانو و ارکستر - به نوازندگی پیانیست برجسته دیمـیتری تاوانیتس، اوکراین - 1386

زبان

فارسی

انگلیسی

آلمانی

لهستانی

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود