مریم حاجی مالیان

نام و نام خانوادگـی : مریـم حاجـی مالیـان

متولد : 1363 خوزسـتان

مدرک تحـصیلـی : لیسانـس مدیریـت صنعتـی دانشـگاه اصفهـان

یادگـیری تار و سـه تار از سال 79 نزد اساتید آقـای فرشـید جم، اشکـان رهبر، بهـروز همتـی

فعـالیتـها :

همـکاری با گـروه اسـتاد داوود آزاد، گـروه عرفـان از تهـران، چکاو، گروههـای بانوان مشـکات، ترنه، تروند، گـلاویژ و ژندنـگ و

اجراهای مـتعدد در بخـش جنبـی جشـنواره فجـر

همـکاری با ارکسـتر ملی اصفهـان به رهـبری آقای مرتضـی شفـیعی و خوانندگـی سـالار عقیلـی

ارکستر مضـرابـی اصفـهان به رهـبری آقای ابراهیمـیان

ارکـستر سازهای ایرانـی اصفـهان با همراهـی اسـتاد مجید درخشانـی

ارکسـتر سازهای ایرانی میـرآتـرا از تهـران به خوانندگـی اسـتاد داوود آزاد

کسـب مقامهـای گروهـی دوم و سوم جشـنواره زاگـرس نشینان، از برگزیـدگان اردوی نخبگان هنـری اشـراق در تهـران

اجرا در شهـر دبـی، تلویزیـون، کردسـت عراق و شرکـت در فسـتیوالهای پـکن - چیـن، باکـو- آذربایجان، سلمـانیه - عـراق

تدریـس در آموزشـگاه های معـتبر اصفهـان از سـال 89

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود