پریسا ابوالقاسمی

نام و نام خانـوادگـی : پریـسا ابوالقاسمـی

نـوازنـده و مـدرس دف

دارای مـدرک کارشناسـی مـترجمـی زبـان انـگلیسـی

شـروع فعالیـت از سـال 1380 نـزد حمـید شیـخ بهایـی

گذرانـدن دوران تخصصـی و حرفـه ای نزد محسـن طاهـر زاده

همـکاری با گروههـای مختـلف و اجـراهای متـعدد در داخـل و خـارج از کشـور

سابقـه حـدوده ده سـال تدریـس در آمـوزشـگاههای معتـبر اصفهـان

کسـب مقامهـای اول تکـنوازی در سالهای 83.84.86 در زمـان هنـرجویـی

شرکـت در جشــنواره دف نوای رحمـت کردسـتان هـمراه با گـروه حیـران

همـکاری با ارکستر بزرگ مـوج نو به سرپرستی علی قمصـری

همـکاری با گروه همـنوازان کمـند به سرپرستـی ندا کاجـی

از جمـله اجـراها در داخـل کشـور

اجرا در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان،

میدان نقش جهان، اجرا در چهلستون، اجرا در تهران( بـرج میـلاد )، اجـرا در نمایشـگاه بین المللی تهـران،

اجرا در کیـش، اجرا در هنرستـان هـنرهای زیبـا

اجـراهای خارج از کـشور

همراهی با گروه بانوان صفا در آلمان ( فرایبورگ ) به مناسبـت خواهر خواندگـی اصفهـان و فرایبـورگ

اجرا در هلـند ( رتـردام ) در کتابـخانه بـزرگ رتـردام

همراهـی با گـروه روح افزا به سرپرستـی علی اصـغر رحیمـی در رومانـی ( بخارسـت ) به دعـوت از سفـارت ایران در رومانـی

همراهـی با گـروه ناسـوت به سرپرستـی محـسن طاهرزاده در ترکیـه ( قونـیه ) به مناسـبت بزرگداشـت مقـام مولانا

همـکاری با گـروه حیـران و شرکـت در جشـنواره ترکیـه ( آنتالیـا )

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود