فیروزه علویان مهر

نام و نام خانـوادگـی : فیـروزه عـلویان مهـر

متـولد : 1372

دارای مـدرک کاردانـی نوازندگـی سـاز کمانچـه

دارای مـدرک کارشناسـی نوازندگـی ساز گیـتار کلاسیـک

9 سال سابقـه نوازندگـی با اساتـید مخـتلف از جمـله دـکتر مهـرداد پاکبـاز

6 سال سابقـه تدریـس در آمـوزشـگاه های اسـتان اصفهـان

اجـرای تـکنوازی در دانشـگاه فرهنـگ و هنـر

اجـرای تکـنوازی در آموزشـگاه همسـاز

اجـرا تـکنوازی و همـنوازی با خـواننده سوپـرانو در آموزشـگاه سـازک

و ...

شـرکت در مسـتر کلاس دکتر لیلـی افشـار، انیـلو دزیدریـو..گوران کروکاپیـچ..عایشـه گلـی..مارسـین دیـلا..زوران دوکیـچ

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود