شهاب روحانی

نام و نام خانـوادگـی : شهـاب روحانـی

متـولد : 1375

دانشـجوی کارشناسـی موسیقـی

فعالـیت اجرایـی :

همـکاری با گـروه هایی همـچون: بـرتارک سپـیده، درای سـپاهان : امـیر ملک مسعودی، گروه همـنوازان عارف

مقام سـوم گروه نوازی در جشـنواره شمسـه، اجرای کنسـرت در سال 94 در شهر فرایبـورگ آلمـان

فراگـیری سـاز کمانـچه نـزد اساتیـد :

محمـد امینـی، امـین مـیرزایـی و کاوه مـعتمدیـان

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود