فراز فریدونپور

نام و نام خانوادگی : فراز فریدون پور

متولد : 1 فروردین 1368-اصفهان

نوازنـده و مدرس سازهـای ویولنسـل، پیانو، تنبـک و همـمچنین دروس تخصصی موسیقی شامل : مبانی موسیقی،

سلفژ و تاریخ موسیقی جهان و ساختار موسیقی جهانی

دارای مدرک دیپلم و نوازندگی ساز جهانی از هنرستان موسیقی پسران اصفهان در رشته سازی پیانو و همچنین

دارای مدرک فوق دیپلم و لیسانس از دانشکده (هنرستان) عالی موسیقی تهران در رشته سازی ویولنسل

فعالیتهای چند سال اخیر :

1. دارای سابقه تدریـس بیش از 5 سال ( از سال 89 تاکنون ) در هنرسـتان های موسیقـی پسـرانه و دختـرانه و

همچـنین مدرسـه راهنمایـی موسیقـی اصفهـان و آموزشـگاه های سطـح شهر اصفهـان اعم از : آموزشـگاه همسـاز،

آموزشـگاه آرپا، آموزشـگاه سـروا، آموزشـگاه پایور، آموزشـگاه مهـرآوا، آموزشـگاه ماهور، آموزشـگاه نـت نوازان

و آموزشـگاه هیـوا در شاهـین شهـر اصـفهان

2. سابـقه نوازندگـی پیـانو و ویولنسـل در انسـامبل های هنرسـتان

3. عضو سابـق ارکسـتر سمفونیـک حوزه هنری اصفهـان به رهبـری مجید انتظامـی

4. عضو سابـق ارکسـتر و کرال آدالان به رهـبری آتـرین آدالان در شهـر تهـران

5. عضو سابـق ارکسـتر سمفونیـک دانشـگاه تهـران به رهبـری محمـد حسین حمـیدی

6. عضو سابـق ارکسـتر زهـی پارتاک به رهـبری مهـدی ترمه باف در اصفهـان

7. عضو سابـق ارکسـتر مجلسـی خورشـید به رهـبری فرید اسماعیلـی

8. عضو فعلـی ارکسـتر ملی اصفـهان به رهـبری مرتضـی شفیعـی و خوانندگی سالار عقیلـی، اجرا در اختتامیـه

جشـنواره تولیدات رادیـو تلویزیـون مراکـز صـدا و سیما 1395 در شهـرک نفـت شهـر اهـواز

9. عضو فعلـی ارکسـتر ملـی سایه به رهبـری و خوانندگـی مهـرداد یزدانـی

10. همکاری با عنـوان پژوهـش در زمیـنه ضبـط و مارکتینـگ آثار موسیقـی در 2 فصـل از کتاب اقتصـاد

موسیقی تالیـف دکتر محمـدرضـا آزاده فر

11. داوری دومـین جشـنواره استانـی سرود شاهـد در استان اصفهـان به تاریخ 22 اسفند 1395 در حال

حاضـر به غیر از مـوارد ذکـر شده ...

مدرس در رشته ساز تخصصـی ویولنسـل در دانشگاه جامع علمـی کاربـردی فرهنـگ و هنـر واحد 1 اصفهـان می باشـند .

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود