جشنواره موسیقی

اولیـن جشـنواره هنرجویـان آموزشـگاه های آزاد موسیقـی اصفهـان سال 1397

 

کسـب مقام اول جشـنواره رشـته گیتار فلامنکو گروه سنی ( الف )

استاد : آقای رضا زواری

هنرجو : آقای علی ترفع

 

                                                                      

 

 

 

کسـب مقام اول جشـنواره رشـته تنبـک گروه سنی ( الف )                  کسـب مقام اول جشـنواره رشـته تنبـک گروه سنی ( ب )                                                                       

استاد : آقای مجید حسابی                                                         استاد : آقای آرش خطیبی

هنرجو : آقای عماد علی عسگری                                                هنرجو : آقای یزدان در میانی

 

                                         

 

 

کسب مقام سوم جشنواره رشته تنبک گره سنی ( الف )                                        کسب مقام سوم جشنواره رشته پیانو گروه سنی ( ب )

استاد : آقای شهریار بلوچستانی                                                        اسـتاد : آقای مهـدی اشرفـی

هنرجو : آقای متین جانقربان                                                           هنرجـو : آقای میکائیـل مایلـی

                               

 


 

 

 

  

 

 

 

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود