آرش خطیبی

نام و نام خانوادگی : آرش خطیبـی

....................................................................................................................................................................................

 

متولد : 1359 - اصفهـان

تحصـیلات : لیـسانس حسـابداری

ساز تخصـصی : تمبـک ، سازهـای کوبـه ای و آواز

اساتیـد : مسـعود بخشـی ، ارژنـگ کامـکار ، معـمارزاده ، اسـتاد صـدیـق تعـریف ، نویـد افـقه

فعالیـت حرفـه ای :

آغـاز به یادگیــری تمبـک از سال 1370

عضـو گروه هنرسـتان موسیقـی در سال 1375  

مهارت در زمینه دف و سه تار

عضـو انجـمن موسیقـی اصفهـان در سال 1378  

تعلیـم آواز نزد آقـای معـمارزاده در سال 1378

عضویت در ارکستر دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 1382

شـرکت در جشـنواره زاگـرس نشـین ها به همـراه گروه مـندیر و کسـب رتـبه اول و دوم در سـه دوره در سـال های 86 تا 88

شـرکت در جشـنواره فـجر به همـراه گـروه مـندیـر در سال 1387

اجـرای برنامـه به همـراه گروه مـندیر در سراسر اسـتان خوزسـتان در ابتـدای سال 1388

اجرای برنامـه در قالـب کنسـرت های پژوهشـی به همـراه استـاد کیـوان ساکـت در سال 1389

تاسیـس گـروه کوبـه ای هامـون و شـرکت در جشـنواره ها و فسـتیوال های مختـلف در سال 1390

چاپ جلـد اول کتـاب آمـوزش تمبـک به همـراه قطعـاتی بـرای تمبـک 1393

چاپ جلـد دوم کتـاب قطعـات تخصـصی بـرای تمبـک 1395

تـور کنسـرت اروپـا 1397

اجـراهای متـعدد در سـراسـر کشـور و خارج از کشـور

آمـوزش سـازهای کوبـه ای ( تنبـک ، دف ، کـوزه ، کاخـن و .... ) و آواز در اصفهـان - هـم اکنـون

 

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود