مازیار یزدانینام و نام خانوادگی : مازیار یزدانی


 ..............................................................................................................................................................................

شـروع آمـوزش موسیقـی : 1385

شـروع تدریـس موسیقـی :  1386

ساز تخصصـی و حرفـه : تدریـس و نـوازندگـی سـاز کرومـاتیـک و دیاتونیـک هـارمونیـکا ( سـازدهنـی کـروماتیـک و دیـاتونیـک )

یـادگیـری ساز نـزد استاد محمـدرضـا دادخـواه

خلاصـه ی فعـالیـت هـا :

کنسـرت گـروه ونـدا سـال 1390

کنسـرت های گـروه سایـا سـال

1391،1392،1393،1394،1395،1396،1397

گـروه زریـاب : یادبـود اسـتاد محمـد نـوری 1393 نوسـتالـژی 1395

گـروه همسـاز : 1393

سابقـه ی اجـرا و ضبـط موسیقی در اسـتودیـو در تـک آهنـگ یا آلبومهـای مـوسیقـی خوانـندگان سرشـناس اصـفهـان

سابقـه ی تدریـس در آمـوزشـگای معتـبر اسـتان اصفهـان

برگـزاری کـلاس آمـوزش مجـازی در سایـت سـدا

 

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود