لاله زهیدینام و نام خانوادگی : لاله زهیدی

 ......................................................................................................................................................................................

 

متـولد : 1359

تحصیـلات : دانشـجوی موسـیقی

ساز تخصـصی : تار

اسـاتید : سعیـد مزدک ، سعـید رضوان ، اسـتاد کیـوان ساکـت، استـاد هوشـنگ ظریـف 

فعالیـت حرفه ای :

فراگیـری موسـیقی نزد آقای سعـید مزدک و ادامه نزد استاد کیوان ساکت و استاد هوشنگ ظریف

اجراهای متعدد از جمله شرکت در جشـنواره موسیقـی فـجر

کنسـرت های گروهـی و تـک نوازی( در داخـل و خـارج ) از سال 1375

کسـب رتبـه هـای اول و دوم در سال 77 و 76

همـکاری و اجرای کنـسرت با گـروه های وزیری ( به سرپرستـی استاد سـاکت ) ، جـوان ( محـمدعلـی کیانـی نژاد ) ،

پرنیـان ( علیرضا زهیـدی ) ، خنیا ( پری ملـکی )  ، ایراندخـت ( لاله زهـیدی ) ...

دریافت لـوح تقدیـر از جنـاب استاد حسـن کیانـی در جشـنواره تارنـوازی اصفهـان

تدریـس تار در آموزشـگاه ها و هنرسـتان موسیقـی و حوزه هنـری اصفهـان از سال 1378

 

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود