رضا زوارینـام و نـام خـانـوادگـی : رضـا زواری

............................................................................................................................................................

متـولـد : 1355

تحصیلات : مهـندسـی متالوژی از دانشـگاه آزاد نجـف آبـاد و فـوق لیسـانـس مدیـریـت اجـرایـی از مـدیریـت صنعـتـی

شـروع یـادگیـری مـوسیقـی در شـاخـه گیـتار از سال 1373 با استاد افشـین حیـدری و بابـک اژدری

یـادگیـری مـوسیقـی کـلاسیـک و فلامنـکو با اسـتاد نـویـد صـراف و احمـد اسمـاعیلیـان

فـراگیــری تئـوری موسـیقـی و سلفـژ زیـر نظـر اسـتاد سعـید هنـرمنـد

تـکمـیل فـراگـیری مـوسیقـی فـلامنـکو بصـورت تخصـصی با شـرکت در

مسـتر کلاسهـای اسـتاد بزرگ فـلامنـکو جهـان خـوزه کارلـوس گـومـز

شـرکـت در مستر کلاسهـای استاد بـزرگ فلامنکـو جهـان آنتـونیـو ری

شـروع تدریـس موسیقـی از سال 1380 بصـورت خصـوصـی و

از سـال 1390 در آمـوزشـگاه همسـاز

از سـال 1394 آمـوزشـگاه سـروا

از سـال 1394 آمـوزشـگاه نـوای مهـر سپـاهـان

از سـال 1395 آمـوزشـگاه پـایـور

از سـال 1395 آمـوزشـگاه پـارت

شـرکت در چنـدین کنسـرت پـاپ ، برگـزاری کلاسهـای گـروه نـوازی و اجـرای زنـده بـرای هنـرجـویـان

 

دارای مـدرک ممتـاز خـوشـنویسـی از انـجمـن خوشـنویسـان ایـران

شـروع فعـالیـت هنـری از سال 1386 در انـجمـن خـوشـنویسـان زیـر نظـر اسـتاد فـروزنـده

تکمـیل یـادگـیـری خـوشـنویسـی و هنـرهای تجسـمـی زیر نظر استاد بزرگ جناب علی محبوبی صوفیان

شروع تدریس خوشنویسی از سال 1375 در انـجمـن خـوشـنویسـان بـه مـدت یـک سـال

از سـال 1385 تـا 1395 آمـوزشـگاه هنـرهای تجـسمـی طنـیـن

از سـال 1395 آمـوزشـگاه نـوای مهـر سپـاهـان

برپـایـی چنـدیـن نمـایشـگاه انفـرادی و گـروهـی در اصفـهان، اجـرای ورکشـاپ کاغـذسـازی و

خـوشـنویسـی بـرای هنـرجویـان دانـمـارکـی در خانـه هنـرمنـدان ایـران

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود