بهروز شریفیان



نام و نام خانوادگی : بهـروز شریفیـان

............................................................................................................................................................

متـولد : 1363 - اصفهـان

تحصیـلات : کـارشناسـی مهتندسـی کشـاورزی 

ساز تخصصـی : ویـلن

اساتیـد : مرحـوم علی کیـوان ، بهمـن مه آبـادی ، همایـون رحیمـیان

فعالیـت حرفـه ای :

اجرای کنسـرت ویلن در تالار آمفـی تئـاتر دانشـکده ی دندانپزشکی اصفهان

همکاری با ارکسـتر ملـی سپـاهان و انجمـن فیـلارمونیـک اصفهـان

همـکاری با نشـریه تخصـصی نـوای زنده رود

تدریـس در دانشـکده ی علمـی کاربردی فرهنـگ و هنر از سال 1387 و هنرسـتان هنـرهای زیبـای دخـتران

همـکاری و نوازندگـی در ضبط  چنـدیـن اثر اسـتودیویـی ، تـدریس در آموزشـگاه های معتـبر اصفـهان از سال 1384

داور اولـین جشـنواره موسـیقـی جـوان اصفهـان در رشـته ویـولن

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود