کوروش باستانینام و نام خانوادگی: کـوروش باسـتانـی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

متـولد : 1364

تحصـیلات : کارشـناسـی مـوسیقـی رشتـه نـوازندگـی

ساز تخصصی : گیتـار کلاسیـک و پاپ

اساتیـد : کیـوان میـرهـادی زاده، خانـم کیمیـایـی

فعـالیـت حرفـه ای :

تدریس از سال 1385 در آموزشگاه

اجـراهای متعـدد کنسـرت تـکـنوازی و رسیـتال گیـتار در سـالـن هـای معـتبر

شرکت در مسـتر کلاس های خارج از کشـور نزد آنیـلو دزیـدریو، مارسین دیلا، دنیل سویـچ، لـورنزو میکـلی

 

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود