سامان صادقیان

نـام و نـام خـانـوادگـی : سـامان صادقیـان

..........................................................................................................................................................................

مـتولد : 1362- اصفهان

فعالیـت حرفـه ای :

فراگیـری مـقدمات موسیقـی نزد پدر خویـش

ساز سـه تار نزد سعیـد مزدک و محسـن رازی

ساز تار نزد اسـتاد کیوان ساکـت و سعـید سـیاره

اجـرای کنـسرت های متـعدد در ایران، کشـورهای کره جنوبـی، روسـیه، ارمنسـتان و آلمـان

شـرکت در جشـنواره ی بیـن المللی ICCN یونسکو در کشـور کره جنوبی به همراه گـروه موسیـقی خزان (2012)

اجرای کنسـرت در بزرگداشـت بین المـللی حافظ و شـب عبدالوهـاب، شهـیدی در تهران 

نوازندگی در آلبوم موسیقی ( دریغ ) ( اجرای گروه ادیـب )  

آلبوم سیب ( موسیقی کودکان ) اجرای گروه ادیب

آلبـوم های ( در کنار جویباران )،( شبگیر )،( گو خلق بدانند ) اجرای گروه ادیب ( در دست انتشـار )

انتشـار آلبوم تصویری ( سـرو خرامـان ) به آهنگسازی وی به همراه گروه موسیقی خـزان

وی در حال حاضر مشـغول ضبط دو آلبوم صوتـی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود