شنبه

 

سنتـور : آذردخـت عـامـری

سنـتور : مسعـود رضـایـی نـژاد

دف و تنـبک : آرش خـطیـبی

تـار و سـه تـار : لالـه زهـیدی

گـروه نـوازی ایـرانـی : لالـه زهـیدی

پـیانو : مهـدی اشـرفـی

گیتـار : کـوروش باسـتانی

آواز کلاسیـک : پدرام پهلـوان نـژاد

فلـوت : شهـروز بلـوچسـتانـی

ارف : آنـاهیتـا اشـرفی

کـلارینـت : مهـدی هـادی پـور

نی : روح اله الله دادی

دف : ابـراهیـم رضـایـی

 

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود