یکشنبه

سـنتـور : آذردخـت عامـری

تـنبـک : مـجید حسـابـی

گیـتـار : رضـا زواری

ویـولن : بهـروز شـریـفیـان

فـلوت : شهـروز بـلوچـستـانـی

آواز پاپ : امیرحسین زاولانه

کمـانچه : شهـاب روحانـی

تـار : مریـم حاجـی مالیـان

آواز کلاسـیک : پدرام پهلـوان نـژاد

ارف : آناهیـتا اشـرفـی

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود