دوشنبه

دف و تنـبک : بـهنـام قـاضـی

آواز سنـتی : شـهریـار بلـوچـسـتانـی

تنـبک : شهـریـار بلـوچـستـانـی

سنـتور : آذردخـت عامـری

ویـولـن : امـیرحسـین هـراتـیان

گیـتار : امـیرحسـین اعـلایـی

ویـولـنسـل : فـراز فریـدون پـور

گیـتار : فیـروزه علویـان مهـر

پیـانو : مهـدی اشـرفـی

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود