چهارشنبهسـنـتور : آذردخـت عـامـری

دف و تـنـبک : آرش خـطیـبی

تـار و سـه تـار : لالـه زهـیدی

گـروه نـوازی ایـرانـی : لالـه زهـیدی

گـروه نـوازی کـوبـه ای : آرش خـطیـبی

پیـانو،کـیبـرد : فرشـاد کیـوانــیان

گیـتار الـکتریـک : علـی خـدامـی

گیـتار : علی شیـرالـی

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود