پنج شنبهسنـتور : آذردخـت عـامـری

دف و تنـبک : آرش خــطیـبـی

تـار و سـه تـار : سـامـان صـادقـیان

دف : امـیرمـحـمـد طـاهــری

آواز پـاپ : امـیرحـسین زاولـانه

سـلفژ،تئـوری مـوسیقـی : محمـد هـادی عیـان بـد

فـلوت : شهـروز بلوچسـتانی

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود